Kenyataan ini adalah untuk memaklumkan anda mengenai apa maklumat yang mungkin kami kumpulkan mengenai anda dan apa yang menggunakan kita boleh membuat maklumat ini.


Pengumpulan
Tiada maklumat peribadi akan dikumpul semasa anda melayari laman sesawang ini kecuali maklumat yang dikemukakan oleh anda melalui e-mel.

Penggunaan dan pendedahan
Kami akan menggunakan maklumat yang telah anda berikan kepada kami hanya untuk sebab-sebab yang telah dikemukakan dan bukan sebaliknya melainkan jika kami telah terlebih dahulu mendapat persetujuan anda. Mana-mana maklumat tersebut boleh didedahkan kepada syarikat lain dalam Kumpulan Genting bergantung kepada tujuan penghantaran maklumat oleh anda contohnya jika ia adalah permohonan kerja di salah satu daripada syarikat-syarikat kumpulan.

Ketepatan
Kami berhasrat untuk menyimpan maklumat tentang anda setepat yang mungkin. Jika anda mahu untuk mengkaji semula, mengubah atau memadam butiran yang telah anda dibekalkan kepada kami, sila hubungi kami di pdpaoffice@genting.com.

Penahanan
Kami mempunyai polisi yang ditetapkan berapa lama kami harus memegang maklumat anda dan selepas itu kami mengambil langkah-langkah untuk memadam dan/atau memusnahkan data peribadi yang dipegang oleh kami.

Keselamatan
Kami telah melaksanakan polisi-polisi dan langkah-langkah teknologi untuk melindungi data peribadi daripada capaian yang tidak dibenarkan dan penggunaan yang tidak wajar.

Laman sesawang lain
Polisi privasi ini hanya terpakai untuk laman sesawang kami dan anda hendaklah sedar bahawa laman sesawang yang mempuanyai pautan dengannya mungkin mempunyai polisi privasi yang berbeza. Kami mengesyorkan agar anda membaca polisi privasi bagi setiap laman sesawang.

Perubahan kepada polisi ini
Jika polisi ini berubah dalam apa jua cara, ia akan dikemas kini di laman ini.

Maklumat hubungan
Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan atau aduan mengenai polisi privasi atau Portal ini, anda boleh menghubungi kami di pdpaoffice@genting.com.

Dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris.

 

VERSION: ENGLISH | MALAY

 

 

Copyright 2015 Genting Group. All Rights Reserved. Disclaimer | Privacy Policy | Terms of Use